Selâhaddin İbni Mübârek El-Buhârî, Hallerin Terbiyesi

Makale Yan Taraf

İlker Bozkır
Ankara Hacı Bayram Veli University image/svg+xml

DOI:

10.59402/EE005202416
Nasıl Atıf Yapılır
Bozkır, İlker. (2024). Selâhaddin İbni Mübârek El-Buhârî, Hallerin Terbiyesi. Edeb Erkan, (5), 255–260. https://doi.org/10.59402/EE005202416

Özet

Bu çalışma, Niyazi Adıgüzel tarafından hazırlanan Hallerin Terbiyesi isimli eseri konu edinmektedir. Orijinal ismi Enîsü't-Tâlibîn ve Uddetü's-Sâlikîn olan eser, Selahaddin İbni Mübârek El-Buhârî hazretleri tarafından Farsça yazılmıştır. Nakşibendî yolunun usûl ve esasları ile Şâh-ı Nakşibend hazretlerinin yaşamı, menkıbeleri ve tasavvufi görüşlerini ele almaktadır. Eserde velâyet ve kerametin ne olduğu, kimlere velî denildiği de açıklanmıştır. Selahaddin İbni Mübârek El-Buhârî eserinde, kendi başından geçen olay ve durumların yanı sıra çağdaşı olan kimi dervişlerce anlatılan kıssalara da yer vermiştir. Müellif ayrıca ayet ve hadislere, dönemin önemli bilginlerinin tasavvuf nitelikli eserlerine yer vermek suretiyle eserini zenginleştirerek vücuda getirmiştir. Süleyman İzzî Teşrifâti tarafından Makâmât-ı Aliyye-i Nakşibendiyye ismiyle Osmanlı Türkçesine çevrilmiştir. Niyazi Adıgüzel’in yazmış olduğu önsöz ve Süleyman İzzî Teşrifâti tarafından yazılan bölüm haricinde eserin aslı dört kısımdan meydana gelmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Niyazi Adıgüzel, Hallerin Terbiyesi, Şâh-ı Nakşibend, Tasavvuf. 

Kaynaklar

Çetin, N. (2015). Murâd-ı Buhârî Tekkesi ve fonksiyonları. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (4), 5-36.

Selâhaddin İbni Mübârek El-Buhârî. (2018). Hallerin terbiyesi (N. Adıgüzel, Haz.). Büyüyenay Yayınları.

Tekin, Z. (2001). Şeyh Murat Tekkesi ve vakıfları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2), 427-451.

Torun, A. S. (2010). Şeyh Muhammed Murad-ı Buhârî Tekkesi haziresi üzerine bir değerlendirme. Vakıflar Dergisi, (34), 125-162.

Makale Detayları