eISSN: 2980-1095 ISSN: 2980-1567
Yayın Aralığı: Altı Ayda Bir
Başlangıç: 2022
Yayıncı: Ahmet Taşğın

Çukurova Bölgesi Son Bektaşi Babası Süleyman İyiöz Baba ile Yapılan Görüşmenin Video Kaydının İncelemesi
Examination of the Video Record of the Interview with Süleyman İyiyöz Baba, the Last Bektashi Baba of the Cukurova Region

Çukurova Bölgesi Son Bektaşi Babası Süleyman İyiöz Baba ile Yapılan Görüşmenin Video Kaydının İncelemesi
Examination of the Video Record of the Interview with Süleyman İyiyöz Baba, the Last Bektashi Baba of the Cukurova Region

Makale Yan Taraf

Nasıl Atıf Yapılır
Sönmez, A. K. (2023). Çukurova Bölgesi Son Bektaşi Babası Süleyman İyiöz Baba ile Yapılan Görüşmenin Video Kaydının İncelemesi: Examination of the Video Record of the Interview with Süleyman İyiyöz Baba, the Last Bektashi Baba of the Cukurova Region. Edeb Erkan. https://doi.org/10.59402/EE003202305

Özet

Girit Adası’nda kurulan ilk tekkeler Bektaşi tekkeleridir. Girit Adası, Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetinden çıktıktan sonra burada bulunan Türkler gerek kendilerinin gerçekleştirdiği göçler gerek de mübadele anlaşması neticesinde adadan ayrılmışlardır. Girit göçmenleri, Anadolu’nun çeşitli bölgelerine yerleşmişlerdir. Anadolu’ya gelmiş olan Bektaşiler, burada da Bektaşilik faaliyetlerine devam etmişlerdir. Horasanlı Ali Baba Dergâhı’nın son postnişini olan Cafer Sadık Bektaş Baba, Mersin’e yerleştikten sonra hizmetlerine devam etmiştir. Cafer Sadık Bektaş Baba, Çukurova’da özellikle Girit Bektaşileri için manevi anlamda önemli bir yerdedir. Süleyman İyiöz Baba’nın, Cafer Sadık Bektaş Baba’dan nasip aldığı bilinmektedir. Süleyman İyiöz Baba, Cafer Sadık Baba’nın vefatının ardından Manisa’ya Salih Baba’nın yanına gitmiştir. Ardından da Salih Baba ile birlikte Tire’ye Hasan Balım Baba’nın yanına gitmişlerdir. Süleyman İyiöz Baba burada dervişlik ve babalık icazeti almıştır. Hasan Balım Baba’nın ölümünün ardından Bedri Noyan Dedebaba’ya bağlanmış ve onun kaybından sonra ise Mustafa Eke Dedebaba’ya bağlanmıştır. Süleyman İyiöz Baba, Adana’da yaşamış ve bu bölgede hizmet vermiştir. Süleyman İyiöz Baba ile kendi yaşamı, Bektaşilik ve Girit Adası’nda yaşanan Bektaşilik ile ilgili görüşme gerçekleştirilmiştir. Ayhan Aydın tarafından kayda alınmış olan bu görüşme 23 Ekim 2002 tarihlidir. Süleyman İyiöz Baba’nın vefatının ardından Çukurova Bölgesi’nde Bektaşi Babası kalmamıştır. Bu sebeple Manisa Turgutlu’da hizmet gösteren Ali Saka Baba mümkün olduğunca bölgede bulunan Bektaşilerle buluşmalar gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bektaşilik, Girit, Adana, Cafer Sadık Bektaş Baba, Süleyman İyiöz Baba.

Makale Detayları

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri